Elektronisk kondensatdränering ECO-DRAIN


Tryckluftsförluster utesluts

Kondensatdräneringar avlägsnar kondensatet som avskilts i cykloner, tryckluftsbehållare, kyltorkar och filter från tryckluftnätet. Därför är de oumbärliga för en effektiv tryckluftsbehandling och felfri tryckluftsförsörjning.

De elektroniskakondensatavledarna ECO-DRAIN från Kaeser är särskilt sparsamma och tillförlitliga – genom ett kondensatmängdsberoende regleringskoncept, en smutsresistent ventilmekanik och en larmkontakt som kan användas i nätverk (fr.o.m. modell 31).

ECO-DRAIN-kondensatdränering finns för kompressorflöden på upp till 1700 m³/min. För speciella tillämpningsfall, t.ex. aggressivt kondensat, för arbetstryck på upp till 63 bar, i vakuum- eller frostområde erbjuder Kaeser passande produktvarianter.

Dina fördelar

 • Inga tryckluftsförluster:
  Om den kapacitiva nivåsensorn i ECO-DRAIN meddelar att den maximala kondensatnivån har uppnåtts, gör dess intelligenta styrteknik att ventilmembranet öppnas och stängs i rätt tid. Därigenom kan kondensatet avledas, utan att släppa ut tryckluften. Det sparar energi.
 • Tillförlitlig avledning – även vid smuts:
  Den kapacitiva nivåsensorn meddelar kondensatnivån helt utan felbenägna mekaniska komponenter. Förstyrningsledningarna till ventilerna är alltid fria från smuts. Dessutom ger användningen av en förstyrd membranventil en extra stor öppningsdiameter. Även vid stora mängder föroreningar eller till och med vid ren olja avleds kondensatet tillförlitligt.
 • Enkelt underhåll – utan specialister:
  Serviceenheten på modellerna 30, 31 och 32 omfattar alla förbrukningsdelar i en enda komponentgrupp. Med ett "klick" kan den dockas i rätt läge på styrenheten. På så sätt undviks fel vid tätningsbytet. Serviceenheten levereras funktionstestad till 100 %, detta ger en avsevärt förlängt brukstid och kan bytas utan elektronikspecialist.
Det perfekta komplementet: olje-vattenavskiljaren AQUAMAT
Olje-vattenavskiljare Aquamat i.CF60

Vårt tips: Behandla kondensat lagenligt och prisvärt innan vidare transport till avloppssystemet med AQUAMAT olje-vattenavskiljare.

 

Produktdetaljer

Konstruktion
ECO-DRAIN-kondensatavledare – konstruktion
 1. Tilloppsledning
 2. Uppsamlingsbehållare
 3. Nivåsensor
 4. Magnetventil
 5. Ventilmembran
 6. Styrledning
 7. Ventilsäte
 8. Utloppsledning
Integrering i tryckluftsstationen
Kondensatdränering ECO-DRAIN: Integrering i tryckluftsstationen
 1. ECO-DRAIN
 2. ECO-DRAIN
 3. ECO-DRAIN
 1. Tryckluftsnät
 2. AQUAMAT

Vid alla kondensat-uppsamlingsställen i tryckluftssystemet måste det finnas en driftsäker kondensatdränering. Detta uppnås bäst med en elektroniskt styrd kondensatdränering.

Tekniska data

Tekniska data hittar du i den här broschyren:

 

Frågor och svar om kondensat

Är kondensat från tryckluft ofarligt?

En vanlig fråga är om kondensat från tryckluft är farligt eller inte. All tryckluftsproduktion genererar kondensat, det härstammar från fukten i luften men innehåller inte bara rent vatten och får inte släppas utan rening till avloppet. Kompressorn fungerar i princip som en dammsugare och suger in stora mängder luft från omgivningen. Med luften följer föroreningar som sedan koncentreras i kondensatet. Beroende på omgivningen kan det innehålla stora mängder dammpartiklar, kolväten, svaveloxid, koppar, bly, olja och annat som måste skiljas av i flera steg och filtreras innan kondensatet blir vatten som är tillräckligt rent att ledas till avloppet.
Endast kondensatet från oljefria kompressorer i vissa områden med låga luftföroreningar har visat sig innehålla godkänt låga halter föroreningar.