Tryckluftsbehandling och kondensatteknik

Behandlarna kommer – smuts och korrosion har inte en chans

Vatten, olja, damm: För att bekämpa fienderna till din tryckluftanvändning erbjuder Kaeser en komplett produktportfölj, som inte kompromissar när det gäller torr och ren luft – från enkel användning på byggarbetsplatser till extremt komplex elektroniktillverkning:

 • för hög produktkvalitet
 • för felfria och underhållssnåla processer
 • så att ditt kondensat blir "klart att avledas"

Fördelen för dig: Hög processäkerhet och optimal kostnadseffektivitet med anläggningar som betalar sig snabbare genom lång, felfri drift.


En överblick över våra produkter inom området tryckluftsbehandling och kondensatteknikCyklonavskiljare

Cyklonavskiljare – KC-serien

Avlägsnar kondensat vid kompressorns tryckluftsutlopp

 • Grunden för en störningsfri och energieffektiv drift av eftermonterad tork och filter
 • passande nominella storlekar för praktisk anslutning till Kaesers kompressorer
 • underhållsfri kondensatavskiljning
Genväg
Cyklonavskiljare

Tork

Kyltork

Skyddar applikationen mot ytterligare kondensatbildning

 • Kyltork (DTP ≥ +3 °C) – rekommenderas generellt för särskilt effektiv grundtorkning
 • Kombinationstork (DTP ≥ +3/−40 °C) och adsorptionstork (DTP ≥ −70 °C) – för enkelt eller temperaturberoende frostskydd
 • Membrantork (DTP ≥ −40 °C) för utrymmesbesparande användning på tappställen – utan elektrisk anslutning
Genväg

Filter och aktivt koltorn

Filter och aktivt koltorn

Avlägsnar föroreningar och ger tryckluft enligt önskad renhetsgrad

 • KAESER FILTER med gängad anslutning och filter med flänsanslutning avlägsnar damm, oljeaerosoler och ångor – för övertryck på upp till 16 bar
 • Högtrycksfilter anpassade för Kaeser booster – för övertryck på upp till 45 bar
 • Aktivt koltorn avlägsnar oljeångor och lukter. De uppnår restoljehalter i klass 1 enligt ISO 8573-1 (0 – 0,01 mg/m³) -för övertryck på upp till 16 och 48 bar
Genväg

Kondensatavledare

Elektronisk kondensatavledare ECO-DRAIN

Avlägsnar kondensat från tryckluftsnätet

 • elektronisk kondensatdränering ECO-DRAIN med nivåreglering och extra robust ventilstyrning – för att undvika tryckluftsförluster
 • Testknapp och självövervakning med potentialfri larmkontakt (modellberoende) – kan användas i nätverk med överordnad styrning
 • ECO-DRAIN-serie 3x med fabrikskontrollerad serviceenhet – för extra pålitlighet med minimala underhållskostnader
Genväg
Kondensatavledare

Kondensatbehandling

Olje-vattenavskiljare Aquamat i.CF60

Kondensatet kan direkt ledas ut via avloppsvattnet där det bildas

 • Olje-/vattenavskiljare AQUAMAT för tillförlitlig behandling av utfällt kondensat – avsevärt billigare än extern avfallshantering
 • Officiellt funktionstestad (DIBt-typgodkännande) - för att uppfylla juridiska krav
 • Skyddar miljön
Genväg
Kondensatbehandling

Frågor och svar om tryckluftsbehandling

Vad är ren tryckluft?

Tryckluftens renhet klassificeras inom tre olika kategorier: Damm, Vatten och Olja. Klasserna 1, 2, 3 och så vidare avgör renheten, där lägre tal motsvarar renare luft. Olika filtrering och separation krävs för de olika kategorierna, därför renas luften ofta i flera steg med olika metoder beroende på vilka krav som ställs på tryckluften i de tre kategorierna.

Vad är tryckdaggpunkt?

Tryckluftens luftfuktighet, eller torrhetsgrad, mäts som tryckdaggpunkt, förkortas DTP (drucktaupunkt), i temperatur Celsius, °C. Det beskriver vid vilken temperatur tryckluften inte kan bära sin vattenånga längre utan börjar fälla ut den som vatten i flytande form, eller is om tryckluften utsätts för minusgrader. Ju lägre tal desto torrare luft.
Efter att ha passerat en kyltork har tryckluften en typisk tryckdaggpunkt på +3°C. Med mer avancerad och energikrävande absorptionstorkteknik kan luften torkas ned till tryckdaggpunkt -70°C.

Är kondensat från tryckluft ofarligt?

En vanlig fråga är om kondensat från tryckluft är farligt eller inte. All tryckluftsproduktion genererar kondensat, det härstammar från fukten i luften men innehåller inte bara rent vatten och får inte släppas utan rening till avloppet. Kompressorn fungerar i princip som en dammsugare och suger in stora mängder luft från omgivningen. Med luften följer föroreningar som sedan koncentreras i kondensatet. Beroende på omgivningen kan det innehålla stora mängder dammpartiklar, kolväten, svaveloxid, koppar, bly, olja och annat som måste skiljas av i flera steg och filtreras innan kondensatet blir vatten som är tillräckligt rent att ledas till avloppet.
Endast kondensatet från oljefria kompressorer i vissa områden med låga luftföroreningar har visat sig innehålla godkänt låga halter föroreningar.