REACH

Information om tillämpningen av REACH-förordningen hos KAESER KOMPRESSORER

2007-07-01 trädde Europaparlamentets förordning nr 1907/2006 gällande registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemiska ämnen (REACH) i kraft. Denna förordning gäller alla

  • Tillverkare

  • användare

  • importörer

av kemiska ämnen och beredningar. Giltighetsområdet är EU.

 

Från och med 2010-12-01 måste kemiska ämnen registreras, vilka i en mängd av över 1 000 t/år

  • tillverkas

  • släpps ut på marknaden

  • importeras

i giltighetsområdet EU.

 

Alla berörda ämnen i produkterna från KAESER KOMPRESSORER har registrerats inom fristen.

Den aktuella versionen av förordningen kan du hitta på alla EU-myndighetsspråk via: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

Coburg, 13:e december 2010

 

Denna information finns att hämta på alla EU-språk som PDF under Nedladdningar.