F-gas förordning

F-gasförordningens inverkan på tryckluftskyltorkar

Den nya F-gasförordningen EU 517/2014 har till syfte att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser och på så sätt bidra till att begränsa den globala uppvärmningen. Förordningen är juridiskt bindande i Europa. 

Förordningen förbjuder försäljning av vissa växthusgaser och kylanläggningar samt bidrar dessutom till att minska utbudet av vanliga kylmedel på marknaden med hjälp av ett kvotsystem. För kylfirmor och ägare inför den även ytterligare regler för hantering av fluorerade växthusgaser.

Med hjälp av de vanligaste frågorna kommer vi här nedan att försöka göra detta rätt komplexa område mer begripligt för daglig användning. Mer information finns i positionshandlingen.

Vem påverkas av den nya F-gasförordningen?

Positionshandlingen är relevant för läsare som köper, säljer, använder, underhåller, reparerar eller avfallshanterar kyltorken i den Europeiska unionen.

Vilka kyltorkar är berörda?

Berörda kyltorkar är sådana som tillverkas, används, underhålls, repareras och bortskaffas i EU eller som importeras till EU, under förutsättning att de behöver använda fluorerade växthusgaser för sin drift. De vanligaste anläggningarna på marknaden idag använder i regel fluorklorkolväte som kylmedel. Det rör sig i sådana fall om fluorerade växthusgaser. 

Denna positionshandling klassificerar kyltorkar för torkning av tryckluft och inerta gaser som stationära kylanläggningar enligt den aktuella förordningen. Positionshandlingen definierar kyltorkar som kylanläggningar som är utformade för användning i hantverks- och industrisektorn. Förpliktelser för idrifttagande av hushållskylanordningar, frysanordningar eller anordningar för kommersiella ändamål gäller inte för kyltorkar.

Vad har ändrats jämfört med den gamla f-gasförordningen?

Den tidigare f-gasförordningen EU 842/2006 slutade att gälla när den nya förordningen EU 517/2014 trädde i kraft den 1 januari 2015. De tidigare kraven har i huvudsak behållits och utvidgats ytterligare. På följande områden har särskilt relevant innehåll för kyltorkar ändrats:

  • Minskad tillgång på kylmedel som är vanligt på marknaden idag (art. 14 ff)
  • Publikationsplikt för kyltorkar och tillhörande kylmedel (art. 12)
  • Förbud av R-404A för servicearbeten på torkar med en påfyllningsmängd som överstiger 10,2 kg (art. 13)
  • Förbud av idrifttagande av R-404A-kyltorkar (art. 11) 
  • Nya gränsvärden och dokumentationsplikt för täthetskontroller (art. 3-4, 6)
  • Certifiering av servicepersonal (art. 10)
  • Återvinning av kylmedel när livslängden löpt ut (art. 8).

Kommer kylmedel som är vanliga idag inte längre vara tillgängliga i framtiden?

Alla vanliga kylmedel för kyltorkar är för tillfället tillgängliga på marknaden. Tillgängligheten av särskilda kylmedel kommer inte försämras. Vissa kylmedel, t.ex. R-404A, kommer att försvinna helt från marknaden inom en snar framtid. Hur länge och i vilken omfattning dagens kylmedel kommer finnas tillgängliga beror på i vilken utsträckning de bidrar till växthuseffekten. Detta beräknas med hjälp av produkten av den ämnesspecifika uppvärmningspotentialen (även förkortningen ”GWP” (”global warming potential”) används) för ett kylmedel och den uppmätta massan i ton. Denna produkt kallas CO2-ekvivalent.

Vad är det som ligger bakom den minskade tillgången av dagens kylmedel på marknaden?

Det har fastställts ett årligt genomsnitt av fluorerade växthusgaser som tillhandahållits i EU för tidsperioden mellan 2009 och 2012 för förordningen. Denna mängd, som uttrycks som koldioxidekvivalent, har fastställts som 100 % bas för år 2015. Den måste minska stegvis till 21 % år 2030. Denna process kallas Phase-Down.

Är det meningsfullt för ägaren att upprätta ett lager av R-404A för service på det befintliga anläggningarna?

Nej. Det är bara tillåtet att sälja fluorerade växthusgaser för installations-, underhålls-, service- och reparationsändamål till företag som är certifierade enligt den aktuella förordningen eller som har certifierad personal anställd. Observera även att den nya R-404A fr.o.m. den 1 januari 2020 endast får användas för serviceändamål i anläggningar med en påfyllningsmängd som ligger under 10,2 kg. Av denna anledning måste man undersöka möjligheterna till omställning till ett alternativt kylmedel.