F-gas förordning

F-gasförordningens inverkan på service vid hantering av kyltorkar

I den dagliga serviceverksamheten med tryckluftsberedning kommer man ständigt i kontakt med kyltorkar och deras kylmedelskretsar. Det finns sedan en längre tid lagar och förordningar för dessa, vilka man ska beakta vid hantering av sådana utrustningar. Det rör sig då främst om EU-förordningar.

Med hjälp av de vanligaste frågorna kommer vi här nedan att försöka göra detta rätt komplexa område mer begripligt för daglig användning. För att följa praxis här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och försett dem med de motsvarande svaren här nedan.

Vilka registreringsskyldigheter finns det vid hantering av kyltorkar vid underhåll, reparationer osv?

För kyltorkar vars kylkretsar är fyllda med ozonnedbrytande kylmedel gäller sedan fluorklorkolväte-halogen-förbuds-förordningen trädde i kraft år 1991 skyldigheten att föra motsvarande anteckningar om använda mängder av kylmedel.

I och med att förordningen om fluorerade växthusgaser (EU) 517/2014 trädde i kraft krävs uttryckligen att man för register. Dessa register måste uppvisas vid anmodan från berörda myndigheter. Det är en användarskyldighet att föra register! Man är skyldig att spara dem i 5 år. Företaget som utför service måste också föra register, de måste spara dem lika länge.

Exakt vad måste man registrera?

 • Mängd och typ av den fluorerade växthusgasen som används.
 • Mängden av fluorerad växthusgas vilken tillförts vid installation, reparation eller underhåll eller på grund av ett läckage.
 • Tillhörande uppgifter om de använda fluorerade växthusgaserna återvunnits eller upparbetats.
 • Mängden av återvunna fluorerade växthusgaser.
 • Uppgifter om företaget som installerat, utfört underhåll på, skött, reparerat eller tagit anläggningen ur drift.
 • Tidpunkt för och resultaten av täthetskontrollerna.
 • Åtgärder för återvinning och avfallshantering, om anläggningar tagits ur drift.
 • och ytterligare punkter.
Varför är det absolut nödvändigt att leta efter läckor?

 • Moralisk skyldighet att minska miljöbelastningen, skydda ozonskiktet, minska växthuseffekten
 • Ekonomiska aspekter, driftsäkerhet
 • Sparsam hantering av naturresurserna
 • Följa lagar och bestämmelser och direktiv gällande täthetskontroll av kyl- och klimatanläggningar
 • Ett litet läckage av kylmedel som inte upptäcks i tid kan leda till enorma skador på kylkompressorn på grund av ogynnsam oljedistribution (bristande smörjning)!

Definition av en kyltork grundad på motsvarande föreskrifter.

Kyltorkar räknas som "stationära kylanläggningar".
Stationär = "i normalfallet ej i rörelse under drift"

Med vilka intervall måste en berörd kyltork kontrolleras?

Enligt förordning (EU) nr 517/2014 sker indelningen av intervallen baserat på den aktuella CO2-ekvivalenten, denna beror på förhållandet till uppvärmningspotentialen hos CO2. Det vill säga den klimatmässiga uppvärmningspotentialen för en växthusgas i förhållande till koldioxid (CO2).

Baserat på de vanligen använda kylmedelsmängderna i kyltorkar får man då följande intervaller.

Från och med 5 och under 50 ton (CO2-ekvivalent): Täthetskontroll nödvändig 1x årligen.

Detta motsvarar kylmedelskretsar med följande påfyllnadsmängder:

Kylmedel R404A. Påfyllnadsmängder: 1,27 till 12,7 kg

Kylmedel R134a. Påfyllnadsmängder 3,5 till 35 kg.

Från och med 50 och under 500 ton (CO2-ekvivalent): Täthetskontroll nödvändig 2x årligen.

Detta motsvarar kylmedelskretsar med följande påfyllnadsmängder:

Kylmedel R404A. Påfyllnadsmängder 12,7 kg till 127,4 kg

Kylmedel R134a. Påfyllnadsmängder 35 till 349,6 kg.

Vem kan göra en sådan täthetskontroll på en kyltork?

Att låta genomföra täthetskontroller på kylmedelskretsar är en användarskyldighet. Denne ska säkerställa att tätheten har kontrollerats av ett certifierat företag eller av en certifierad specialist.

Anmärkning: Vi på KAESER Kompressorer har ett gott samarbete med flera certifierade företag. Kontakta oss för information om vilka som finns i er region. (Vid läckagesökning måste certifieringsnumret anges, t.ex. i maskinloggboken).