Säker med KAESER enligt f-gas-förordningen

I och med att förordningen om fluorerade växthusgaser EU 517/2014 trädde i kraft ställdes tillverkare, service och användare inför stora utmaningar.
Särskilt du som användare bör känna till och följa denna för att kunna planera investeringar i rätt tid och fatta varaktiga beslut gällande dessa.

KAESER har arbetat intensivt med ämnet och erbjuder i och med omställningen till det klimatvänliga kylmedlet R-513A även i framtiden försörjningssäkerhet för alla aktuella och framtida modeller.

Minska växthusgaserna – utfasning

Utfasningen handlar om en stegvis minskning av de delvis fluorerade växthusgaser som tagits i cirkulation med målet att minska användningen av dessa. För att införa utfasningen tilldelar EU varje kylmedelstillverkare respektive importör en motsvarande årlig andel som individuell kvot. Denna kvot uttrycks i CO2-ekvivalenter (uppvärmningspotential, GWP x massa). Grunden utgörs av året 2015 – med medelvärdet från 2009 till 2012 – som 100 %. Till år 2030 sänker EU kvoten stegvis till 21 %.

Med Kaeser Kompressorer enligt f-gas-förordningen.

Vad blir följderna?

Om tillverkare respektive importörer vill sälja samma eller en större massa i EU måste dessa:

  • I ökande omfattning avlägsna aktuella kylmedel med hög uppvärmningspotential (GWP) från sortimentet.
  • I ökande omfattning erbjuda klimatvänligare kylmedel med lägre uppvärmningspotential, GWP.
  • I ökande omfattning leverera och sälja icke kvoterade kylmedel – vilka dock är olämpliga för dagens kyltorkar.

Följderna för kylmedel med hög uppvärmningspotential:

  • Marknadsandelen respektive tillgängligheten sjunker. Detta får till följd att det kan förekomma leveransflaskhalsar när det gäller underhåll och reparationer.
  • Priserna stiger. Det ger högre underhålls- och reparationskostnader.

Så här bör du göra nu:

1. Vid nytt köp: Använd R-513A-tork
Kaeser Kompressorer använder kylmedlet R-513A i sina kyltorkar.

På grund av den höga globala uppvärmningspotentialen för dagens kylmedel ger förordningen om fluorerade växthusgaser för en tilltagande minskning och därmed till en drastisk kostnadsökning för dessa. Därför använder KAESER från och med nu det nya klimatvänligare kylmedlet R-513A. Omställningen sker under 2019 för alla separata och integrerade kyltorkar.

Med en global uppvärmningspotential på inte mer än  613 är R-513A ytterst klimatvänligt och därmed tillgängligt under lång tid framöver. Omställningen får inga relevanta följder för nuvarande prestanda för de aktuella R-134a-modellerna från KAESER. På så vis förblir den välkända belastningsförmågan för torkarna vid krävande driftförhållanden – såsom exempelvis höga temperaturer eller föroreningar på kondensorerna – bibehållen.

R-513A är varken giftigt eller brännbart. Därför ställs inga ytterligare krav på användare och tjänsteleverantörer. Omställningen till R-513A sker först nu då kylmedlet och godkännandena för de nödvändiga komponenterna endast nyligen har blivit tillgängliga på hela marknaden.

2. Ersätta äldre R-404A-torkar

Förordningen om fluorerade växthusgaser begränsar användningen av kylmedel med en global uppvärmningspotential (GWP) från 2500. Detta drabbar även kylmedlet R-404A i kyltorkar. Från och med den 1 januari 2020 får inte man inte fylla på nytt sådant kylmedel i underhållssyfte i kyltorkar med påfyllningsvolymer över 10,2 kg. Från och med första januari 2030 är användningen helt förbjuden.

Stora kylmedelstillverkare har redan reagerat och erbjuder inte längre något nytillverkat sådant kylmedel. Därmed är tillgängligheten vid reparationer inte garanterad även för mindre kyltorkar. För R-404A finns det visserligen ersättningskylmedel, men deras globala uppvärmningspotential är också relativt stor. Därför utgör dessa inte något långsiktigt alternativ. Dessutom kan användning av dem kräva byggnadsåtgärder.

Det är tillrådligt att man inte konverterar äldre anläggningar till ersättningskylmedel utan snarare byter dessa så snart som möjligt. Vi avråder bestämt från köp av nya R-404A-kyltorkar. KAESER ger er gärna utförliga råd och har redan passande lösningar färdiga.

3. Förebygg med certifierad service

Förordningen om fluorerade växthusgaser nämner inga förbud för drift med kylmedel som fyllts på från fabrik. Vid reguljär drift uppstår inga läckage från KAESER-kyltorkar. Därför är inte någon regelbunden påfyllning nödvändig. För att upprätthålla detta tillstånd så länge som möjligt bör regelbundna inspektioner utföras. Upptäckt av läckor och påbörjande av lämpliga åtgärder i rätt tid ger användaren fördelen att kunna undvika dyra driftstopp eller reparationer. På så sätt leder exempelvis ett litet läckage av kylmedel på grund av bristande smörjning ofta till skador på kompressorn. Dessutom måste obligatoriska provtryckningar genomföras av berörda anläggningar.

Men observera: Ingen kylservice utan certifierad behörig fackman och omfattande dokumentation. Förordningen om fluorerade växthusgaser innehåller betydande sanktioner för servicepersonal, underhållsdrift och användare som bryter mot den. De tillgängliga fackmännen har emellertid en stor arbetsbörda på grund av de ökade kraven från förordningen om fluorerade växthusgaser. Därför bör leverantörer av kyltorkar erbjuda lösningar för en effektiv tillgång till certifierade fackmän för att kunna garantera en rättssäker service i rätt tid. KAESERs serviceavdelning är en tillförlitlig och certifierad partner.      

4. Hålla ögonen på R-407C- och R-410A-torkar
Tänk på vilket kylmedel din kyltork använder.

R-407C och R-410A används mycket i kyltorkar. Dessa kylmedel som är billiga för tillverkaren döljer dock nackdelar för användaren. Till exempel är förmågan till kontinuerlig drift begränsad vid högre temperaturer. Dessutom har R-407C och R-410A väsentligt större global uppvärmningspotential, GWP, än R-134a. Därför kommer dessa kylmedel förmodligen att drabbas hårdare av minskad tillgång och prisökningar.

Ersättningskylmedel med liknande egenskaper är visserligen tillgängliga, men är hittills utan undantag alla brännbara. Aktuella kyltorkar är inte lämpliga för användning av brännbara kylmedel. En anpassning i efterhand är i regel oekonomisk. Därför hotar på medellång sikt risken att de inte går att reparera. Om inte annat drabbas användaren i fall av läckor av enorma reparationskostnader. Anläggningarna måste då eventuellt till och med tas ur drift. Det gäller även för påbyggnadstorkar på kompressorer. Därför avråder vi från köp av nya R-407C- och R-410A-torkar. KAESER erbjuder alternativ.