Värmeåtervinning sparar energi och pengar

När det gäller att spara energi och kostnader har kompressoranvändare en fördel. För dem ligger pengarna bokstavligen på vägen framför dem - de måste bara plocka upp dem med hjälp av värmeåtervinning: Upp till 96 procent av kompressorns drivenergi kan återanvändas i form av värme.

Värmeåtervinning
100 procent av en kompressors elektriska energiförbrukning omvandlas till värme. På vätskekylda skruvkompressorer kan upp till 96 procent av denna andel återanvändas.

Inte mindre än 100 procent av den drivenergi som matas till kompressorn omvandlas till värme. Luft- och vätskekylda skruvkompressorer lämpar sig utmärkt för att återvinna och återanvända en så stor del av denna energi som möjligt. I sådana utgörs cirka 76 procent av den använda energin av värme i kylvätskan, och denna värme utvinns i vätskeefterkylaren. Ytterligare 15 procent av denna energi kan återvinnas som värme via tryckluftsefterkylaren. Upp till 5 procent avger elmotorn som värmeförlust. Med helinkapslade skruvkompressorer kan man till och med återvinna även denna energiandel med målinriktad kylning. Det innebär att upp till 96 procent av den ursprungligt tillförda drivenergin kan återanvändas. Endast cirka 2 procent går förlorade till följd av värmestrålning, och cirka 2 procent stannar kvar som värme i tryckluften.

Det enklaste och effektivaste är att direkt använda den kylluft som kompressorn har värmt upp. Då leds den varma luften via ett luftkanalsystem till närliggande lagerutrymmen eller verkstäder. Om inget varmluftsbehov föreligger leds den uppvärmda frånluften ut i det fria genom att man enkelt ställer om en lucka eller ett ventilationsgaller. Ventilationsgallret kan regleras termostatiskt, vilket gör det möjligt att dosera varmluften så exakt att man alltid får en konstant temperatur. Förutom att värma upp lokaler helt eller delvis kan kompressorns varma frånluft även användas vid torkningsprocesser, vid konstruktion av varmluftsslussar eller för att förvärma förbränningsluft i värmeanläggningar. Ofta betalar sig dessa investeringar redan inom ett år.

Naturligtvis kan kompressorns spillvärme även tillföras befintliga vattenburna värmesystem och bruksvattenanläggningar. Det billigaste sättet att göra detta är att använda en plattvärmeväxlare. Den ansluts till kompressorns kylvätskekrets och överför energin från den uppvärmda kylarvätskan till det vatten som ska värmas upp. Beroende på om varmvattnet ska användas för uppvärmning, som dusch- eller kranvatten, eller i mycket känsliga produktions- och rengöringsprocesser används säkerhets- eller plattvärmeväxlare. Då kan man utnyttja runt 70 till 80 procent av den installerade kompressorkapaciteten för värmetekniska ändamål, utan att någon ytterligare energi krävs. Denna typ av värmeåtervinning är även möjlig med primärt vattenkylda skruvkompressorer.

Värmeåtervinning kan alltså öka tryckluftsanläggningens effektivitet avsevärt och samtidigt skona miljön genom att undvika utsläpp av växthusgaser. Hur stora investeringar som krävs beror på de lokala förutsättningarna, användningsändamål och vald metod för värmeåtervinning.

24. 08 11 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Värmeåtervinning

100 procent av en kompressors elektriska energiförbrukning omvandlas till värme. På vätskekylda skruvkompressorer kan upp till 96 procent av denna andel återanvändas.

Hämta bild 1 (JPG, 526 KB)