Ledningsprocesser – Ledningens ansvar

Ledningsprocesserna beskriver hur företagsledningen på KAESER Kompressorer AB styr och leder företaget, hur personalresurser planeras och att lagefterlevnad säkerställs. Detta uppnås genom implementering av det utvecklade QUSEM-systemet som ständigt förbättras. Dess effektivitet säkerställs genom tillhandahållande av resurser.

Interna kvalitetsrevisioner utförs regelbundet. Resultatet från de interna revisionerna, gensvar från kunderna, statistiska utvärderingar och förebyggande samt förbättrande åtgärder utvärderas av företagsledningen beträffande:

  • lämplighet,
  • tillämpbarhet och
  • verksamhet.

Resultatet av företagsledningens genomgång leder till åtgärder för att förbättra processer, produkter och till att minimera användandet av våra naturtillgångar.

Medarbetarnas kontaktpersoner är deras chefer samt de QUSEM-ansvariga på avdelningen/dotterbolaget, som sörjer för följande:

  • kraven som anges i företagspolicyn är uppfyllda,
  • företagets mål (med avseende på kvalitet, miljö, säkerhet och energi) förstås, uppmärksammas på alla företagsnivåer och att förutsättningar finns för att de ska realiseras,
  • att arbetet utförs inom de implementerade processerna och
  • att alla nödvändiga förbättringar läggs in i systemet.