Ledningsprocesser – Högsta ledningens ansvar

Ledningsprocesserna beskriver hur företagsledningen på KAESER KOMPRESSOREN SE styr och leder företaget, hur personalresurser planeras och att lagefterlevnad säkerställs.

Interna kvalitetsrevisioner utförs regelbundet. Med hjälp av interna revisioner, gensvar från kunderna, statistiska utvärderingar och förebyggande samt förbättrande åtgärder omprövar företagsledningen IMS med avseende på:

  • lämplighet
  • tillämpbarhet
  • ändamålsenlighet.

Resultatet av företagsledningens genomgång resulterar eventuellt i korrigerande åtgärder och lägger grunden för nya mål, förbättring av processer och produkter (kontinuerlig förbättringsprocess som instrument för IMS) samt effektivare resursutnyttjande.

Medarbetarnas kontaktpersoner är deras chefer samt IMS-ansvariga på avdelningen/dotterbolaget, som sörjer för att:

  • kraven som anges i företagspolicyn är uppfyllda
  • företagets mål (med avseende på kvalitet, miljö, säkerhet och energi) förstås, uppmärksammas på alla företagsnivåer och att förutsättningar finns för att de förverkligas
  • arbetet utförs enligt anvisningarna för de införda processerna
  • alla nödvändiga förbättringar införs i systemet.