Stödprocesser – Resurshantering

Stödprocesserna beskriver hur de nödvändiga resurserna fastställs och används så att

  • vi kan bedriva vårt interna arbete så effektivt som möjligt
  • vi kan erbjuda kunderna bästa möjliga produkter och tjänster.
Logistik: Snabb reservdelsförsörjning

Hantering av grund- och huvuddata

Hantering av grund- och huvuddata: Detta inkluderar förfaranden för hur man sparar, skapar, ändrar och lanserar reservdelslistor, arbetsplaner, materialregister, kundregister, leverantörsregister, personalregister och tidsstudier. Alla tillämpade data läggs in i SAP-systemet.

Dokument- och registerhantering

Företagsprocessen Dokument- och registerhantering beskriver hur man skapar och ändrar interna dokument och register samt hantering av externa dokument (leveransdokument, certifikat, etc.).

Uppgifter om rättsliga krav på miljö, arbetssäkerhet, export och import och energipolitik ses över regelbundet. Förändringar registreras och efterlevnad utvärderas. Korrigerande åtgärder fastställs, vars genomförande ska övervakas och säkerställas. Tillgång till uppgifter om de rättsliga kraven säkerställs av strukturen i dokumentationen, och alla anställda instrueras om korrekt hantering och implementering av dokumentationen.

Personaladministration

Personaladministration omfattar följande huvudprocesser:

  • personalplanering
  • personalutveckling
  • personalhandledning
  • personalrekrytering.

Infrastrukturhantering o

Infrastrukturhantering omfattar huvudprocesserna för underhåll och reparation av byggnader, maskiner och utrustning samt processer för tillhandahållande och översyn av test- och mätutrustning.

Strategiskt Inköp

Företagsprocessen Strategiska inköp omfattar inköp av råvaror och komponenter samt val och utvärdering av leverantörer. Inköpta delar får endast användas om de uppfyller fastställda kvalitetskrav på typ, material, utförande, anspråksgrad mm. Kvaliteten på alla delar, halvfabrikat och färdiga produkter som passerar genom anläggningen måste hela tiden garanteras.

Marknadsföring

Processen Marknadsföring omfattar huvudprocesserna för marknadsobservation, fastställande av produktprogram, prissättning och distribution, marknadspresentation, skapande och publicering av försäljningsmaterial samt kundkontaktledning.