Stödprocesser – Resursledning

Dessa stödprocesser beskriver hur de nödvändiga resurserna fastställs och används, för att:

  • vårt interna arbete ska genomföras så effektivt som möjligt, och
  • erbjuda produkter och tjänster som tillfredsställer våra kunders behov till fullo.

Logistik: Snabb reservdelsförsörjning

Administrering av grund- och masterdatabas

Administrering av grund- och masterdatabas: Detta inkluderar förfaranden för hur man sparar, skapar, ändrar och lanserar reservdelslistor, arbetsplaner, materialregister, kundregister, leverantörsregister, personalregister och tidsstudier. All data läggs in i vårt affärssystem SAP.

Administrering av dokument och register

Processen Administrering av dokument och register beskriver hur man skapar och ändrar interna dokument och register samt hantering av externa dokument (leveransdokument, certifikat, etc.).

Uppgifter om de rättsliga kraven på miljö, arbetssäkerhet, export och import, liksom om energipolitik ses över regelbundet. Förändringar registreras och efterlevnad utvärderas. Korrigerande åtgärder fastställs, vars genomförande ska övervakas och säkerställas. Tillgång till uppgifter om de rättsliga kraven säkerställs av strukturen i QUSEM-dokumentationen, och alla anställda instrueras om korrekt hantering och implementering av dokumentationen.

Human Resources (HR)

Human Resources (HR) ansvarar bland annat för följande huvudprocesser:
 
  • Personalplanering
  • Personalutveckling
  • Personalstöd
  • Rekrytering

Hantering av Infrastruktur

Hantering av Infrastruktur omfattar huvudprocesserna för underhåll och reparation av byggnader, maskiner och utrustning samt processer för tillhandahållande och översyn av test- och mätutrustning.

Strategiskt Inköp

Processen Strategiskt Inköp omfattar inköp av råvaror och komponenter samt val och utvärdering av leverantörer. Inköpta delar får endast användas om de uppfyller de kvalitetskrav som anges gällande typ, material, design mm. Kvaliteten på alla delar, halvfabrikat och färdiga produkter som passerar genom huset måste garanteras hela tiden.

Marknadsföring

Processen Marknadsföring omfattar huvudprocesserna för marknadsobservation, fastställande av produktprogram, prissättning och distribution, marknadspresentation, skapande och publicering av försäljningsmaterial samt kundkontaktledning.