Dataskyddsrättslig information för marknadsföring

Dina personuppgifter kommer att samlas in, lagras och behandlas av oss för marknadsföringsändamål.

Ansvarig enl. Art 4 (7) i Dataskyddsförordningen är

KAESER Kompressorer AB 
Box 7329 
187 14 Täby 
Besöksadress: Mätslingan 24, Täby
Telefon: 08 544 443 30

Syftet med insamlingen, lagringen och bearbetningen av dina personuppgifter är sändning av kundtidningar, inbjudningar eller utskick som post och/eller i elektroniskt format, samt kontakt för överenskommelse om möten. Om du inte vill ha något av detta kan du skicka ett e-postmeddelande till info.sweden@kaeser.com.

För marknadsföringsändamål bearbetar vi endast följande data från dig: Efternamn, förnamn, företag, funktion, företagsadress, e-postadress och telefonnummer samt information om hur du vill kontaktas.

KAESER intern bearbetar dina uppgifter enl. Art. 4 (9) i Dataskyddsförordningen inom avdelningarna Försäljning, Service och Marknadsföring. Det är möjligt att vi vidarebefordrar förfrågningar från dig till företag som är uppdragstagare till oss (t.ex. handelspartner) som hjälper oss att behandla ditt ärende. Vi vidarebefordrar inga personuppgifter till annan tredje part.

Till länder utanför EU (tredjeländer) eller till internationella organisationer enligt Art. 44 i Dataskyddsförordningen kommer dina personuppgifter endast att lämnas på egen begäran, till exempel när du frågar om ett erbjudande från en utländsk filial. Vid överföring av personuppgifter till tredjeländer utanför EU enl. Artikel 44 i Dataskyddsförordningen, KAESER KOMPRESSOREN SE och dess anslutna tyska företag ser vi till att följa bestämmelserna i artikel 45. i Dataskyddsförordningen.

En rättslig grund enl. Art. 6 i Dataskyddsförordningen för bearbetningen av dina data föreligger härigenom, antingen genom en samtyckesförklaring från dig, berättigade intressen eller genom att du som befintlig kund tidigare har erhållit marknadsföringsunderlag. Enl. Art. 21 i Dataskyddsförordningen kan du när som hest under info.sweden@kaeser.com motsätta dig användningen av dina data för marknadsföringsändamål.

Om vi tvingas hålla dina uppgifter längre på grund av avtal med dig eller på grund av lagar och bestämmelser kommer vi att blockera dem så att de inte används för marknadsföring.

Enl. Art. 15 i Dataskyddsförordningen har du rätt till information, korrigering, radering och begränsning av dina uppgifter. Vänd dig till följande adress:

KAESER Kompressorer AB 
- Dataskyddsansvarig –
Box 7329
187 14 Täby 
E-post: dataskyddsombud.sverige@kaeser.com.

Du kan lämna in en överklagan till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.