Högre effektivitet i Cochems kommunala reningsverk med skruvblåsmaskin från Kaeser Kompressorer
Cochem kommun

Bra för miljön

Spela film
Tack vare en ny skruvblåsmaskin från KAESER arbetar avloppsreningsverket i orten Treis Karden nu ännu effektivare och skonar också miljön.

Den regionala kommunen Cochem i Tyskland driver ett mycket innovativt nätverk av avloppsreningsverk och letar alltid efter nya sätt att förbättra effektiviteten samtidigt som miljön respekteras. Tack vare den nya skruvblåsmaskinen rinner 344 liter rent vatten per sekund ut i Mosel vid orten Treis Karden och kommunens kassa skonas.

Avloppsreningsverket i Treis Karden är en Sequencing Batch Reactor (SBR-anläggning). Det vill säga att avloppsvattnet bearbetas satsvis. En cykel i en bassäng tar ca 300 minuter. Vattennivån ligger på ca 5,5 meter vid ett fysikaliskt tryck på ungefär 570 mbar under pågående drift. Dessutom varierar mängden av genomströmmande avloppsvatten starkt med årstiderna. Under sommarmånaderna genererar alla turister och de många vinbönderna i Moselregionen större mängder, medan det genereras mycket mindre under vintermånaderna. Dessutom varierar trycket mellan 480 och 570 mbar (ö) beroende på vattennivån i SBR-anläggningen.

Tidigare användes vridkolvblåsmaskiner i avloppsreningsverket i Treis Karden, som man var mycket nöjda med. Avloppsreningsverket har med sex meters bassängdjup ett relativt genomsnittligt vattendjup för avloppsreningsverk, eftersom de optimala inblåsningsdjupen ligger på maximalt fem meter. Vid detta vattendjup är luftinförseln optimal. Under dessa förhållanden lovar den nya skruvblåsmaskinen på grund av den nya konstruktionen och tekniken en tydlig besparing inom energikostnadsområdet och sänkta bullernivåer jämfört med den tidigare lösningen.

Tydliga kostnadsfördelar

När tiden kom för att ersätta de äldre vridkolvblåsmaskinerna valde kommunen Cochem därför att provinstallation av en ny skruvblåsmaskin av modell FBS med fri angiven luftmängd på 67 m³/min. Själva enheten har ett skruvblock med ett förtryck på 650 mbar (ö) som passar systemet mycket bra.

Den nya skruvblåsmaskinen har därmed flera fördelar. Jämfört med vanliga blåsmaskiner är Kaesers nya skruvblåsmaskiner, beroende på driftförhållandena, upp till 35 procent effektivare och ger, även jämfört med många av de skruv- och turboblåsmaskiner som finns på marknaden, avsevärda energimässiga fördelar. Denna energibesparingseffekt får man bland annat tack vare skruvblåsmaskinens förkomprimerade interna tryck, vilket redan ligger ganska nära systemets tryck. Därigenom undviker man den så kallade överkomprimeringen. Denna uppstår när skruvblåsmaskiner - på grund av de inre geometriska förhållandena - skapar ett högre tryck än avloppsreningsanläggningen behöver. Då minskas den energimässiga fördelen med denna komprimeringsprincip och i värsta fall går den till och med helt förlorad.

Tryckluftssystem från Kaeser Kompressorer med kompressorerna från serierna FB 620 Plus och FB 660 S
FBS skruvblåsmaskinen i avloppsreningsverket i Treis Karden ska ersätta den tidigare vridkolvblåsmaskinen.
Varaktig effektivitet

Rotorernas yta är obehandlad, vilket säkerställer att effektiviteten förblir konstant, även efter många års användning. Det patentsökta blockkonceptet har ytterligare fördelar som ökar de energibesparande fördelarna och avsevärt ökar hela anläggningens prestanda. Det gör bland annat att maskinen kan drivas effektivare än de hittills kända skruvblåsmaskinerna även vid lägre varvtal och den får därmed ett bredare reglerområde än vad som är vanligt på marknaden. Dessutom levereras skruvblåsmaskinen som en komplett anläggning. Det vill säga att blåsmaskinen är utrustad med den integrerade styrningen Sigma Control 2 samt försedd med nödvändig elektronik, såsom exempelvis frekvensomformare. Eftersom frekvensomformaren redan är programmerad och hela anläggningen har provkörts på fabriken, förenklar det också installationen väldigt mycket.

Styrningen å sin sida ger en ständigt omfattande övervakning av anläggningen och gör det samtidigt möjligt att den enkelt och på ett kostnadseffektivt sätt kan integreras i de redan befintliga processledningssystemen i avloppsreningsverket. Integreringen kan ske via potentialfria kontakter eller också via Profibus-DP och ethernet. Eftersom avloppsreningsverk redan är utrustade med de senaste processtyrningarna och har Profibus-DP integreras anläggningskonceptet smidigt i den framtidsorienterade driften av avloppsreningsverket. Här sparar man ytterligare kostnader på grund av den enkla installationen och idrifttagningen.

Genomtänkt konstruktion

Skruvblåsmaskinen har även andra fördelar som öker energieffektiviteten och därigenom uppnår större kostnadsbesparingar. De har ett internt kylkoncept som gör den energikrävande användningen av oljepump och oljekylare överflödig. Dessutom är de försedda med ett effektivt tätningskoncept som garanterar hållbar täthet även utan vakuumpump. Genom att man slipper hjälpaggregat och oljesmörjkrets ökas maskinernas livslängd och tillförlitlighet ytterligare. För optimal kylning och effektivitet sugs kyl- och processluft oberoende av varandra in från området utanför kåpan. Detta leder vid samma effekt till mer användbart luftflöde. Blåsmaskinerna är enkla att installera, är tillförlitliga vid kontinuerlig drift och ytterst robusta, samt har mycket lång livslängd. Tack vare komponenternas genomtänkta placering kan de installeras mot väggen eller sida vid sida. Det ger en enkel och ekonomisk möjlighet för underhåll, samtidigt som installationen är utrymmesbesparande.

Trots att skruvblåsmaskinen är en komplett anläggning, kunde och måste den levereras och installeras som enskilda delar i Treis Karden, eftersom avloppsreningsverket hade utrustats med en slampress i efterhand, vilken utrymmesmässigt begränsade åtkomsten till blåsmaskinkällaren. Under pågående drift av anläggningen är det inte möjligt att ta slampressen ur drift. Men på grund av skruvblåsmaskinens modulära konstruktion var detta inte ett problem. Blåsmaskinen demonterades i delar och sattes åter samman i utrymmet och togs därefter i drift.

Eftersom även de redan befintliga blåsmaskinerna redan arbetade relativt energimässigt kostnadsbesparande, och avloppsreningsverket har varierande vattennivåer, låg den uppnådda besparingen i Treis fall inte på maximalvärdet. På grund av de varierande vattennivåerna (vid ett maximalt mottryck på 570 mbar) uppnåddes tidvis en 25-procentig energibesparing jämfört med vridkolvblåsmaskinerna. Värdena uppmättes och bekräftades av en lokal ingenjörsfirma.