Frågor och svar om tryckluft

Hur fungerar en skruvkompressor?

I en skruvkompressor sugs luften ned mellan två parallella, mot varandra roterande skruvar. När luften färdas mellan skruvarna och omgivande hus minskar utrymmet för luften som komprimeras och släpps ut på undersidan.

Hur stor kompressor behöver man?

I många verksamheter står produktionen av tryckluft för en väsentlig del av energiförbrukningen. Därför är det viktigt att kompressorn inte är större, kan producera mer luft eller högre tryck än vad som behövs. I industrin är det vanligt med en kombination av olika stora kompressorer som kan producera tryckluft var för sig eller tillsammans för att så energieffektivt som möjligt generera arbetsskiftets olika behov för stunden.

Hur mycket luft drar en mutterdragare?

Det varierar stort, vanliga mutterdragare för personbilsdäckservice kan dra mellan 200-1200 liter luft per minut beroende på modell.

Vad kallas en skruvkompressors rotorer?

En skruvkompressor har två skruvformade rotorer med olika profil som passar ihop, en hanrotor och en honrotor.

Hur fungerar en kolvkompressor?

En motordriven vevaxel för kolven upp och ned i cylindern, när kolven åker ned sugs luften in genom en ventil som stängs när kolven vänder uppåt och komprimerar luften innan den släpps ut.

Kan man koppla ihop två kompressorer?

För industriellt bruk är det vanligt att man kopplar ihop flera kompressorer för att täcka varierande behov av luftmängd och tryck. För produktion av riktigt höga tryck är det också vanligt att lufttrycket byggs upp succesivt genom att en till kompressor, en så kallad booster, kopplas i serie med den första.

Hur komprimerar man luft?

Luft komprimeras genom att utrymmet för en given mängd luft minskas. Ju mindre utrymme luften ges desto högre blir lufttrycket. En luftkompressor producerar komprimerad luft, så kallad tryckluft, vanligen till en tank där tryckluften kan bevaras och användas efter behov.

Vad är en skruvkompressor?

Det finns många olika sätt att skapa tryckluft genom att komprimera luft. I en skruvkompressor komprimeras luften mellan två skruvformade profiler.

Vad innebär vätskekylning?

Vid tryckluftsproduktion skapas värme både när luften komprimeras och i den mekaniska friktionen mellan delarna i kompressorn. Vätskekylning innebär att olja tillförs luften vid insuget. Oljan minskar friktionen, tätar mellan mekaniska delar i kompressionsfasen och kyler luften. Oljan separeras efter luftkomprimeringen, kyls och återcirkulerar.

Varför oljefri kompressor?

I vissa produktioner ställs mycket höga krav på tryckluftens renhet, därför finns kompressorer som är konstruerade att arbeta utan att olja tillförs insugsluften. Det kallas även torr kompressor.

Vad är oljefri tryckluft?

Enligt ISO-standarden ISO 8573-1:2010 får tryckluften kallas oljefri när oljehalten understiger 0,01 mg/m³. Den renhetsgraden kan uppnås både med en konventionell vätskeskyld kompressor och en oljefri kompressor men kräver alltid speciell filtrering av tryckluften, bland annat eftersom insugsluften från omgivningen kan innehålla högre halter av olja i områden med höga industri- och transportrelaterade luftföroreningar.

Vad ska man tänka på när man köper kompressorer?

När man köper kompressorer finns det mycket som är viktigt att tänka på. Man behöver veta hur mycket luft som behövs, vilket lufttryck och hur ren och torr tryckluften behöver vara.

Vad menas med fri angiven luftmängd?

Fri angiven luftmängd, eller FAD, Free Air Delivery, är ett mått på kompressorers kapacitet. Det är mängden luft av omgivande atmosfäriskt tryck som kompressorn kan suga in under en tidsenhet. Det mäts normalt i liter per minut eller för industrikompressorer kubikmeter per minut, m³/min.

Vad är en blåsmaskin?

En blåsmaskin är en kompressor som optimerats för att producera stora mängder luft med lågt över- eller undertryck. De används tex vid pneumatisk transport och där blåsluft behövs i industrier eller vid vattenrening till exempel.

Var används blåsmaskiner?

Blåsmaskiner har ett brett användningsområde, till exempel på vattenreningsverk för luftning av sedimentsbassänger och inom livsmedelsindustrin för pneumatiskt transport av grödor och annat.  De finns även i versioner som skapar undertryck för sugapplikationer inom sophantering med mera.

Hur får man torr tryckluft?

För att undvika driftsstörningar i tryckluftssystemet behöver luften vara torr. Efter att tryckluften komprimerats i kompressorn kyls den ned. Eftersom varm luft kan rymma mer luftfuktighet än kall luft, som har sämre vattenupptagningsförmåga, fälls vatten ut som kondensat och separeras från tryckluften. Vid behov av torrare luft kan ytterligare vatten skiljas av i en separat kyl- eller absorptionstork, olika tekniker beroende på hur torr tryckluften behöver vara. Därefter värms tryckluften åter till omgivande temperatur, men är nu torr. 
Exempel: Omgivande luft i atmosfäriskt tryck en varm sommardag med 25°C kan rymma 23 g vatten per kubikmeter. Nu komprimeras den luften i en kompressor till 10 bars tryck och behandlas i efterföljande kyltork till en torrhet motsvarande tryckdaggpunkt +3°C. Luften, som nu ryms i 1/10 så stort utrymme bär efter den behandlingen på ca 6 g vatten per kubikmeter. När luften åter släpps ut till atmosfäriskt tryck blir volymen 10 gånger större än den komprimerade men mängden vatten förblir oförändrad och fördelas på den större volymen. Luften innehåller nu 0,6g vatten per kubikmeter.

Vad är ren tryckluft?

Tryckluftens renhet klassificeras inom tre olika kategorier: Damm, Vatten och Olja. Klasserna 1, 2, 3 och så vidare avgör renheten, där lägre tal motsvarar renare luft. Olika filtrering och separation krävs för de olika kategorierna, därför renas luften ofta i flera steg med olika metoder beroende på vilka krav som ställs på tryckluften i de tre kategorierna.

Vad är tryckdaggpunkt?

Tryckluftens luftfuktighet, eller torrhetsgrad, mäts som tryckdaggpunkt, förkortas DTP (drucktaupunkt), i temperatur Celsius, °C. Det beskriver vid vilken temperatur tryckluften inte kan bära sin vattenånga längre utan börjar fälla ut den som vatten i flytande form, eller is om tryckluften utsätts för minusgrader. Ju lägre tal desto torrare luft.
Efter att ha passerat en kyltork har tryckluften en typisk tryckdaggpunkt på +3°C. Med mer avancerad och energikrävande absorptionstorkteknik kan luften torkas ned till tryckdaggpunkt -70°C.

Är kondensat från tryckluft ofarligt?

En vanlig fråga är om kondensat från tryckluft är farligt eller inte. All tryckluftsproduktion genererar kondensat, det härstammar från fukten i luften men innehåller inte bara rent vatten och får inte släppas utan rening till avloppet. Kompressorn fungerar i princip som en dammsugare och suger in stora mängder luft från omgivningen. Med luften följer föroreningar som sedan koncentreras i kondensatet. Beroende på omgivningen kan det innehålla stora mängder dammpartiklar, kolväten, svaveloxid, koppar, bly, olja och annat som måste skiljas av i flera steg och filtreras innan kondensatet blir vatten som är tillräckligt rent att ledas till avloppet.
Endast kondensatet från oljefria kompressorer i vissa områden med låga luftföroreningar har visat sig innehålla godkänt låga halter föroreningar.

Vad är PremiumAIR?

Vår egenutvecklade helhetslösning PremiumAIR, är ett resultat av KAESERs omfattande erfarenhet av tryckluftssystem och kompressorteknik. Det består av en rad underprodukter inom arbetsmiljö, driftsäkerhet och energioptimering som kan nyttjas var för sig eller som ett komplett program: Förstudie, optimering, läcksökning, riskbedömning och rörmärkning.